ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์

 • นิวซีแลนด์สามารถเสนอการศึกษาคุณภาพสูงที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่ว่าจะศึกษาอยู่ในระดับใด
 • การเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจในตัวเอง มีส่วนร่วมและเรียนรู้ที่จะหาความรู้ตลอดชีวิต
 • ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์เปิดให้นักเรียนใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์และเสรี
 • นักเรียนในนิวซีแลนด์จะได้รับการสนับสนุนให้แก้ปัญหา ประมวลผลข้อมูล ทำงานร่วมกับผู้อื่น สร้างนวัตกรรมไปสู่สิ่งใหม่ๆ

การศึกษาระดับปฐมวัย-มัธยมศึกษาในนิวซีแลนด์

 1. ระดับปฐมวัย หรือก่อนเข้าโรงเรียน อายุ 2-4 ปี

การศึกษาปฐมวัยจะให้การศึกษาและการดูแลเด็กๆ ก่อนที่พวกเขาจะโตพอที่จะเข้าโรงเรียน ประเทศนิวซีแลนด์มีบริการการศึกษาปฐมวัยที่ได้รับอนุญาตกว่า 4,000 แห่ง ซึ่งรวมถึงโรงเรียนอนุบาล ศูนย์ดูแลเด็ก ศูนย์การเล่น การดูแลที่บ้าน และกลุ่มเล่นต่างๆ (Playgroup)

 1. ระดับประถมศึกษา อายุ 5-10 ปี (Year 1-6)

นักเรียนในระดับประถมศึกษาจะเรียนวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรการศึกษาประจำชาติ (New Zealand National Curriculum) ซึ่งได้แก่ ภาษาอังกฤษ ศิลปะ พลศึกษาและสุขศึกษา ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจะมีการประเมินความสามารถของนักเรียนในด้านการอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์อย่างสม่ำเสมอ โดยวัดเทียบกับความคาดหวังตามระดับอายุที่มาตรฐานแห่งชาติ (National Standards) ของประเทศนิวซีแลนด์กำหนดไว้

 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุ 11-12 ปี (Year 7-8)

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการสร้างพื้นฐานการเรียนให้เข้มข้นขึ้น นักเรียนจะพัฒนาความสามารถในการคิด การสร้างความมั่นใจในตัวเอง และการค้นหาความสนใจของตัวเอง โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นสะพานเชื่อมระหว่างโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาในระดับประถมศึกษาเริ่มต้นที่ Year 1 ต่อเนื่องไปจนถึง Year 8 ในขณะที่การศึกษาใน Year 7 และ 8 อาจมีการเปิดสอนต่อเนื่องที่โรงเรียนประถมศึกษาหรือแยกไปเรียนที่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

 1. ระดับมัธยมศึกษา อายุ 13-18 ปี (Year 9-13)

นิวซีแลนด์มีโรงเรียน 3 แบบ:

 • โรงเรียนรัฐบาลซึ่งเด็กชาวนิวซีแลนด์กว่า 85% เข้ารับการศึกษา เช่น Glenfield College
 • โรงเรียนกึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน (state-integrated school) ซึ่งอาจดำเนินการโดยนิกายศาสนาหรือใช้วิธีการสอนเฉพาะทาง เช่น Middleton Grange School
 • โรงเรียนเอกชน เช่น ACG Senior College

นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งอาจเป็นที่รู้จักในนามวิทยาลัย จะศึกษาเพื่อให้ได้รับคุณวุฒิ National Certificate of Educational Achievement (NCEA) โรงเรียนมัธยมศึกษายังมีวิชาสายอาชีพ เช่น การท่องเที่ยวและการคำนวณ ให้เลือกเรียน บางโรงเรียนมีหลักสูตร Cambridge International Examinations  และหลักสูตร International Baccalaureate  สำหรับนักเรียนอีกด้วย

เมื่อเรียนจบในระดับมัธยมศึกษาในนิวซีแลนด์ นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตร National Certificate of Educational Achievement (NCEA) ซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบันชั้นสูงทั้งหมดของนิวซีแลนด์ และมหาวิทยาลัยทุกแห่งในโลก ประกาศนียบัตร NCEA มีทั้งหมด 3 ระดับ นักเรียนจะเรียนและสอบเพื่อให้ได้ NCEA ใน 3 ปีสุดท้ายของการเรียน นักเรียนที่มีผลการเรียนดี จะได้ระดับ Merit’ หรือ ‘Excellence’ โดยนักเรียนจะเรียน 5 วิชาในแต่ละปี

เทอมการศึกษาระดับปฐมวัย-มัธยมศึกษา

Term 1: ปลายเดือนมกราคม ถึง ต้นเดือนเมษายน (ปิดเทอม 2 สัปดาห์)
Term 2: กลางเดือนเมษายน ถึง ต้นเดือนกรกฎาคม (ปิดเทอม 2 สัปดาห์)
Term 3: กลางเดือนกรกฎาคม ถึง ปลายเดือนกันยายน (ปิดเทอม 2 สัปดาห์)
Term 4: กลางเดือนตุลาคม ถึง กลางเดือนธันวาคม (ปิดเทอม 6 สัปดาห์)

อายุที่รับเข้าเรียนของแต่ละชั้นปี ระดับมัธยมศึกษา

Year 7 อายุ 11 ปี
Year 8 อายุ 12 ปี
Year 9 อายุ 13 ปี
Year 10 อายุ 14 ปี
Year 11 อายุ 15 ปี
Year 12 อายุ 16 ปี
Year 13 อายุ 17 ปี


การศึกษาระดับปริญญาในนิวซีแลนด์

NQF  Level 10 PhD
NQF  Level 9 Master Degree
NQF  Level 8 Honours degree Postgraduate
Diploma
NQF  Level 7 Bachelor Degree Graduate Certificate Graduate Diploma
NQF  Level 6 Certificate Diploma
NQF  Level 5
 1. การศึกษาวิชาชีพ

เปิดสอนในโพลีเทคนิค สถาบันเทคโนโลยี และสถาบันการศึกษาเอกชนและฝึกอบรมขั้นสูง นักศึกษาจะได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและปริญญาบัตรในหลากหลายสาขา

 1. ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยจะใช้ผลสอบ National Certificate of Educational Achievement (NCEA) เป็นเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณาในขั้นตอนการรับนักศึกษาเข้าศึกษา โดยทั่วไปแล้วการศึกษาระดับปริญญาตรีจะใช้เวลา 3 ปี นักศึกษาจะได้รับคุณวุฒิ Honours เมื่อทำวิจัยเพิ่มเติมอีก 1 ปี

การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีในนิวซีแลนด์

 1. การศึกษาระดับปริญญาโท

โดยทั่วไปแล้วการศึกษาระดับปริญญาโทจะใช้เวลา 2 ปี นักศึกษาจะได้รับคุณวุฒิ Honours เมื่อทำวิจัยเพิ่มเติมอีก 1 ปี ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าไม่เคยได้รับคุณวุฒิ Honours มาก่อน

 1. การศึกษาระดับปริญญาเอก

นักศึกษาจะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาตรีที่ได้รับคุณวุฒิ Honours มาก่อน

เทอมการศึกษาระดับปริญญาขึ้นไป

Term 1: ต้นกุมภาพันธ์-ปลายพฤษภาคม
Term 2: ต้นกรกฎาคม-ปลายพฤศจิกายน

นักศึกษาต่างชาติ

นักศึกษาต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในนิวซีแลนด์จะต้องทดสอบความถนัดในการใช้ภาษาอังกฤษก่อน นักศึกษาควรติดต่อฝ่ายรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยว่าแต่ละแห่งยอมรับผลสอบอะไรบ้าง ผลสอบที่มหาวิทยาลัยอาจยอมรับ เช่น

 • International English Language Testing System (IELTS)
 • Cambridge English for Speaker of Other Languages (ESOL)
 • Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

นักศึกษาต่างชาติอาจเลือกเรียนหลักสูตรวิชาพื้นฐานซึ่งมีให้เลือกหลากหลายสาขาก่อน เพื่อที่จะได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้อย่างราบรื่นในนิวซีแลนด์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรต่างๆ

 1. หลักสูตรประกาศนียบัตร (Certificate)
 • ได้คะแนน TOFEL 500-525 หรือ IELTS 5.5
 • วุฒิการศึกษา ม. 3
 • เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง (Diploma)
 • ได้คะแนน TOFEL 525-550 หรือ IELTS 5.5-6.0
 • วุฒิการศึกษา ม. 6
 • เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
 1. หลักสูตรปีเตรียม (Foundation Year)
 • ได้คะแนน TOFEL 525-500 หรือ IELTS 5.5-6.0
 • วุฒิการศึกษา ม. 6
 • เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
 1. หลักสูตรปริญญาตรี
 • ได้คะแนน TOFEL 550 หรือ IELTS 6.0
 • จบหลักสูตรปีเตรียมหรือเรียนมหาวิทยาลัยปีที่ 1 มาแล้ว
 • เกรด C เป็นอย่างต่ำ
 1. หลักสูตรปริญญาโท
 • ได้คะแนน TOFEL หรือ IELTS 6.5
 • จบป.ตรีในสาขาเดียวกัน
 • เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 • สำหรับนักเรียนที่จบป.ตรีในสาขาที่แตกต่างจากสาขา ที่กำลังจะต่อป.โท หรือได้เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.75 ทางสถาบันการศึกษาจะยื่นข้อเสนอให้เรียนหลักสูตรอนุปริญญาโท (Post Graduate Diploma )ก่อนเป็นเวลา 1 ปี ด้วยวุฒิอนุปริญญาโทที่มีเกรด B+ หรือ A นักเรียนสามารถสมัครเรียนต่ออีก 1 ปีในหลักสูตรปริญญาโท
 1. หลักสูตรปริญญาเอก
 • ได้คะแนน TOFEL 600 หรือ IELTS 6.5 ขึ้นไป
 • จบป.โทในสาขาเดียวกัน
 • เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป