วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย

วิธีการขอวีซ่าออสเตรเลีย(เอกสารและขั้นตอน)
เพื่อศึกษาต่อ

สำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลียจำเป็นต้องยื่นวีซ่านักเรียนและต้องลงเรียนอย่างน้อย 4 เดือนขึ้นไปผู้สมัครวีซ่าต้องยื่นเอกสารทั้งหมดตามที่สถานทูตแจ้งขอ

ขั้นตอนวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย

เอกสารประกอบการขอวีซ่านักเรียน มีดังต่อไปนี้

1.เอกสารของนักเรียน

 • ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครวีซ่านักเรียน แบบฟอร์ม (157A) พร้อมกับติดรูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก และหากมีอีเมล์ กรุณาระบุในใบสมัครด้วย
 • ค่าสมัครวีซ่า (รวมถึงค่าบริการของการยื่นวีซ่าโดยศูนย์การยื่นออสเตรเลีย  ) กรุณาตรวจสอบค่าสมัครวีซ่าและค่าดำเนินการขอวีซ่าของศูนย์การยื่นวีซ่าออสเตรเลีย กรุณาได้จากเว็ปไซต์ของศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย https://www.vfsglobal.com/Australia/Thailand/thai/student.html
 • หนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนพร้อมสำเนา
 • หนังสือสารตอบรับจากทางสถาบันการศึกษา (Confirmation of Enrolment – COE)
 • หลักฐานการจ่ายค่าประกันสุขภาพนักเรียน (Overseas Student Health Cover – OSHC)
 • สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาสูติบัตร พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีอายุต่ำกว่า 18 ปี)
 • หนังสือแสดงความยินยอมจากบิดาและมารดาอนุญาตให้บุตรเดินทางได้ (กรณีที่นักเรียนอายุต่ำกว่า 18 ปี)
 • หนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน นักศึกษาพร้อมสำเนา (ถ้ากำลังศึกษาอยู่) หรือประกาศนียบัตรจบการศึกษาพร้อมสำเนา
 • หนังสือแสดงผลการเรียน (Transcript) พร้อมสำเนา
 • จดหมายรับรองการทำงาน หรือเอกสารจดทะเบียนการค้า (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)
 • เอกสารแสดงการรับราชการทหาร และ/หรือ รับรองการพ้นจากการรับราชการทหาร ในกรณีที่ได้รับราชการทหารมาก่อน
 • ผลการตรวจสุขภาพและเอ็กซ์เรย์ (จะได้ฟอร์มตรวจสุขภาพหลังยื่นวีซ่าแล้ว)
 • เอกสารการจองที่พักและตั๋วเครื่องบิน

2.เอกสารของสปอนเซอร์

 • สำเนาบัตรประชาชนบิดาพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประชาชนมารดาพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้านบิดาพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้านมารดาพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • จดหมายรับรองการทำงาน หรือเอกสารจดทะเบียนการค้า (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)
 • สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริง ซึ่งจะได้รับคืนพร้อมหนังสือเดินทางภายหลัง ยกเว้น เงินสด ทรัพย์สินทีไม่สามารถนำมาใช้จ่าย รวมถึงใบหุ้น พันธบัตรรัฐบาล อสังหาริมทรัพย์ จำนวนเงินในบัญชีต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดระยะเวลาการเดินทาง ได้แก่
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย/ กลับภูมิลำเนาของผู้สมัคร
 • ค่าเรียน
 • ค่าครองชีพ โดยประมาณ AUD19,830 ต่อคน/ต่อปี หรือ AUD1,700 ต่อคน/เดือน

3.การเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล ( ไบโอเมตทริกซ์ ) กรุณาได้จากเว็ปไซต์ของศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย https://www.vfsglobal.com/Australia/Thailand/thai/biometric-collection.html

 

หมายเหตุ

การพิจารณาใบสมัครโดยประมาณ จะใช้เวลาพิจารณาประมาณ 15-20 วันทำการนับจากวันยื่นใบสมัคร การพิจารณาใบสมัครอาจล่าช้าในกรณีที่เอกสารประกอบการพิจารณาไม่สมบูรณ์ หรือในกรณีที่ผู้สมัครมีประวัติของการประพฤติมิชอบ หรือการประกอบอาชญากรรม หรือ เอกสารสิทธิการปกครองบุตรผู้เยาว์ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพเพิ่มเติม หากการพิจารณาจะต้องใช้เวลานานกว่า 12 วัน ผู้สมัครจะได้รับการแจ้งถึงสาเหตุของการล่าช้า

ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย

อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28
สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0) 2118 7100
ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์*
อีเมล: info.auth@vfshelpline.com
เวลายื่นใบสมัครและเก็บข้อมูลไบโอเมตทริกซ์: ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์เ
เวลารับผล ตั้งแต่เวลา 15:00 น. – 16:30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์*
*ยกเว้นวันหยุดสถานทูต