เรียนภาษาที่สิงคโปร์

** อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ SGD1 = 25 บาท**

1. LSBF – London School of Business & Finance

Preparation Course in English

  •  Beginners – Advanced Level
 ระยะเวลาเรียน ราคารวม (SGD) ราคารวม (บาท)
1 เดือน 1,440 36,000
2 เดือน 2,247 56,175
6 เดือน 5,700 142,500
8 เดือน 7,600 190,000
10 เดือน 9,000 225,000
12 เดือน 10,800 270,000