วิธีการขอวีซ่านิวซีแลนด์ (เอกสารและขั้นตอน)
เพื่อศึกษาต่อ

สำหรับน้องๆ ที่ต้องการไปศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาว จำเป็นต้องขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศนิวซีแลนด์ โดยสามารถแบ่งประเภทวีซ่าออกตามระยะเวลาเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์ ดังนี้

 • วีซ่าท่องเที่ยว สำหรับผู้ที่ต้องการไปท่องเที่ยวที่นิวซีแลนด์ หรือเรียนต่อนิวซีแลนด์ในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน
 • วีซ่านักเรียน สำหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อนิวซีแลนด์ระยะเวลา เกินกว่า 3 เดือนขึ้นไป

ผู้สมัครวีซ่าต้องยื่นเอกสารข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องดังระบุต่อไปนี้ เพื่อที่ทางเจ้าหน้าที่จะได้ทำการรับและดำเนินการพิจารณาใบสมัครได้ทันที ทั้งนี้ใบสมัครอาจล่าช้าได้หากไม่ยื่นเอกสารตามที่ระบุ

ขั้นตอนการยื่นวีซ่านิวซีแลนด์

เอกสารประกอบการขอวีซ่านักเรียน มีดังต่อไปนี้

1.เอกสารของนักเรียน

 • ใบสมัคร ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครวีซ่านักเรียน (INZ 1012)
 • หนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริง เล่มปัจจุบัน ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ขนาด 3.5×4.5 cm จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมแนบไฟล์รูปส่งทางอีเมล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
 • หนังสือรับรองจากสถานศึกษาฉบับจริง
 • หนังสือรับรองการทำงาน ประวัติการทำงานควรระบุระยะเวลาทำงานทั้งหมด รวมถึง ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของอดีตนายจ้าง โดยข้อมูลเหล่านี้ควรระบุอยู่ในหนังสือนำ
 • หนังสือแสดงผลการเรียน
 • เอกสาร E-Medical ผลการตรวจสุขภาพเช็คเอ็กซเรย์ปอด **เฉพาะนักเรียนที่ไปอยู่นิวซีแลนด์ระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
  หนังสือตอบรับการเข้าเรียนจากสถานศึกษา (Letter of Offer)และใบเสร็จค่าเรียน
 • หลักฐานการจองที่พัก
 • ค่าสมัครวีซ่า (รวมถึงค่าบริการของการยื่นวีซ่าโดยศูนย์การยื่นวีซ่านิวซีแลนด์ – VAC)
  ค่าสมัครวีซ่าเป็นค่าธรรมเนียมดำเนินการและจะไม่มีการคืนเงิน ไม่ว่าผลการพิจารณาวีซ่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่
  กรุณาตรวจสอบค่าสมัครวีซ่าและค่าดำเนินการขอวีซ่าของศูนย์การยื่นวีซ่านิวซีแลนด์ – VAC ได้จากเว็ปไซต์ของ TTS ที่ https://www.ttsnzvisa.com

2.เอกสารของสปอนเซอร์

 • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของสปอนเซอร์ (ถ้ามี) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประชาชนของสปอนเซอร์
 • สำเนาทะเบียนบ้านของสปอนเซอร์
 • หนังสือรับรองการทำงานฉบับจริง (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 • กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ: ขอเอกสารหนังสือรับรองจดทะเบียนการค้าของปีปัจจุบัน/หรือปีล่าสุด
  สเตทเม้นท์ย้อนหลัง 6 เดือน (Bank Statement)

3.ข้อกำหนดด้านสุขภาพ ผู้สมัครต้องมีสุขภาพผ่านมาตรฐานสุขภาพที่กำหนด

 • นักเรียนต่างชาติ (International fee paying students) ที่เรียนมากกว่า 6 เดือนต้องตรวจเอ็กซ์เรย์ปอดที่โรงพยาบาลตามสถานทูตกำหนด โดยใช้แบบฟอร์มจากสถานทูต (INZ1096) เท่านั้น
 • นักเรียนที่เรียนหลักสูตรเกินกว่า 12 เดือน ต้องกรอกฟอร์มสุขภาพทั่วไป (General Medical Certificate INZ1007) และ ฟอร์มเอ็กซ์เรย์ (INZ1096)
 • ทั้งนี้ทางสถานทูตนิวซีแลนด์อาจขอให้นักเรียนต่างชาติยื่นแบบฟอร์มสุขภาพทั่วไป (General Medical Certificate INZ1007) และ ฟอร์มเอ็กซ์เรย์ (INZ1096) หากพิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นในการประเมินว่าผู้สมัครมีสุขภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่
 • หญิงตั้งครรภ์ และเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 11 ปีไม่จำเป็นต้องยื่นใบเอ็กซ์เรย์ใบเอ็กซ์เรย์ควรมีอายุไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่ยื่นใบสมัคร และต้องกรอกโดยแพทย์ที่ทางสำนักงานฯรับรอง (INZ Panel doctor)
 • ผู้ที่อยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงต่อวัณโรครวมแล้วเป็นเวลา 3 เดือนหรือมากกว่า (ในระยะ 5 ปีก่อนยื่นใบสมัคร)จำเป็นจะต้องยื่นใบเอ็กซ์เรย์

4.รายชื่อสถานพยาบาลที่มีแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีดังต่อไปนี้

 • กรุงเทพฯ: โรงพยาบาลบางกอกเนิสซิ่งโฮม (Bangkok Nursing Home Hospital), โรงพยาบาลกรุงเทพ (Bangkok General Hospital) และ International Organization for Migration (IOM)
 • เชียงใหม่: โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม (Chiangmai Ram Hospital)
 • ภูเก็ต: โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต (Wellness Center, Bangkok Hospital-Phuket)
 • อุดรธานี: โรงพยาบาลเอกอุดร (Aek Udon International Hospital)

5.ข้อกำหนดด้านประวัติอาชญากรรม

 • ผู้สมัครที่มีอายุ 17 ปีขึ้นไปและตั้งใจจะอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์มากกว่า 24 เดือนจะต้องยื่นประวัติการตรวจอาชญากรรม (Police clearance certificate) จากประเทศที่พำนัก และประเทศที่ท่านเคยอาศัยเกินกว่า 5 ปีตั้งแต่ท่านมีอายุครบ 17 ปี
  หมายเหตุ
 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์อาจขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาใบสมัคร รวมถึงประทับตรารับรองเอกสารแปลของเอกสารที่ไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษ
 • สำเนาเอกสารต้องประทับ หรือมีลายเซ็นจากจากบุคคลผู้ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ลงนาม หรือทำการยืนยันได้

ศูนย์รับใบสมัครขอวีซ่านิวซีแลนด์

140/41 (19ดี) อาคารไอทีเอฟ ชั้น 19
ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10550
โทรศัพท์: +66 2 236 7138
อีเมล: ttsbangkoknz@ttsvisas.com
เว็ปไซต์: https://www.ttsnzvisa.com

เวลาทำการ

เวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ 8.30-16.00 น.
การติดต่อทางโทรศัพท์ จันทร์ ถึง ศุกร์ 8.30-16.00 น.

 

ระยะเวลาพิจารณา

ประมาณ 2 เดือน กรุณาตรวจสอบจากเว็ปไซต์ https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/waiting-for-a-visa/how-long-it-takes-to-process-your-visa-application